Tiếng Anh tiểu học

Độ tuổi

Bài kiểm tra phù hợp

5,5 - 6,5 tuổi

Bài kiểm tra số 1

6,5 - 9 tuổi

Bài kiểm tra số 2

9 - 11 tuổi

(chưa học TA hoặc mất gốc)

Bài kiểm tra số 2

9 - 11 tuổi

Bài kiểm tra số 3