Kiểm tra đầu vào

Tiếng Anh mầm non

Độ tuổi Bài kiểm tra phù hợp
3 - 4 tuổi

My Little Island

4 - 5 tuổi
5 - 6 tuổi

Tiếng Anh tiểu học

Độ tuổi

Bài kiểm tra phù hợp

5,5 - 6,5 tuổi

Bài kiểm tra số 1

6,5 - 9 tuổi

Bài kiểm tra số 2

9 - 11 tuổi

(chưa học TA hoặc mất gốc)

Bài kiểm tra số 2

9 - 11 tuổi

Bài kiểm tra số 3